ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Літовка Михайло Олегович, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ 3476607396 (надалі – Виконавець), з однієї сторони, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах.

Відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://camp.englishwho.com/є публічною офертою, її умови однакові для всіх Клієнтів, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. “Договір публічної оферти” – публічний договір, зразок якого розміщений на Вебсайті Виконавця https://camp.englishwho.com/.

1.2. “Клієнт” – фізична особа, що акцептувала публічну оферту – уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

1.3. “Акцепт” – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.4. “Оферта “ – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

1.5. “Послуга” – послуга або декілька послуг пов’язані із участю у заходах з практики англійської мови які надаються Виконавцем та зазначені у відповідному розділі веб-сайту Виконавця https://camp.englishwho.com/.

1.6. “Правила поведінки” – частина цього договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання.

1.7. “Тариф” – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання визначених даним Договором послуг Клієнту, та який зазначений на Веб-сайті Виконавця https://camp.englishwho.com/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ця публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг пов’язані із участю у заходах з практики англійської мови. Відповідно до умов цього Договору Клієнт здійснює замовлення та оплату послуг Виконавця, а Виконавець зобов’язується надавати Клієнту послуги з навчання та практики англійської, та пов’язаних із цим заходами, зазначених на веб-сайті Виконавця https://camp.englishwho.com/ на умовах, передбачених даним Договором.

2.2. Порядок надання послуг з практики англійської, та пов’язаних із цим заходами, Виконавцем визначений на веб-сайті Виконавця – https://camp.englishwho.com/.

2.3. Виконавець, Клієнт мають право на власний розсуд обирати один із таких способів надання послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1.Надавати Клієнту послуги належної якості згідно даного Договору.

3.1.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання послуг.

3.1.3. Забезпечити за свій рахунок та власними силами організацію безпечного та відповідального виконання своїх послуг;

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця на умовах даного
Договору;

3.2.2. Дотримуватися встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон та інших умов надання послуг визначених даним Договором.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не оплатив послуги Виконавця.

3.3.2. Відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків.

3.3.3. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Клієнта.

3.3.4. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг за цим Договором. Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг та/або на веб-сайті Виконавця.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в якості та кількості, оплаченій згідно даного
Договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про послуги, що надаються Виконавцем.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Виконавця https://camp.englishwho.com/.

4.2. Оплата Клієнтом послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця на послуги в безготівковій формі через платіжну систему оплати-LiqPay чи в готівковій формі.

4.3. 2000 грн. є завдатком. У разі відмови Клієнта від надання йому оплачених ним послуг завдаток останньому не повертається.

4.4. У разі, якщо Клієнт не з’явився для надання йому, оплачених ним послуг Виконавця з власних причин, то сума коштів, сплачених Клієнтом в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця за замовлені послуги, не повертається.

4.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

4.6. Оплачені послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг.

5.3. При наданні послуг, передбачених даним Договором, Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Клієнта.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за заподіяння Клієнту будь-якої шкоди завданої внаслідок нещасного випадку або непереборної сили.

5.5. Клієнт повністю приймає на себе ризики неповідомлення Виконавцю достовірної інформації про стан свого здоров’я, що полягають у неможливості пред’явлення будь-яких вимог щодо компенсації шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю.

5.6. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору або правил поведінки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до активностей з практики англійської мови та розірвати даний договір в односторонньому порядку.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються такими шляхом переговорів.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України..

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п., строк виконання зобов’язань за даним Договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору. Доказом дії форс-мажорних
обставин є довідка, видана ТПП України.

7.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В даному випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденційності умови і положення Договору, інформацію, отриману в ході виконання зобов’язань і жодна із сторін не розкриє їх третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони, за виключенням права на отримання такої інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір публічної оферти набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до його повного виконання.

9.2. Договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

10.2. Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного договору та наслідків його виконання або невиконання. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

РЕКВІЗИТИ:

ФОП Літовка М.О.

Адреса: 03186, м. Київ, вул. Волинська, буд. 5, кв. 44
ЄДРПОУ: 3476607396
IBAN: UA113515330000026000045900128